La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

RuralActiva

Resum del projecte: 

Rural Activa és un projecte impulsat per la Fundació del Món Rural (FMR), que promou l’emprenedoria en les zones rurals a través de recerques, informes amb propostes i recomanacions, accions de difusió i proves pilot, vinculant totes aquelles entitats de l’àmbit públic i privat que treballen en el foment, la creació i la consolidació d’activitats empresarials en els municipis rurals catalans.

Rural Activa és un projecte impulsat per la Fundació del Món Rural (FMR), que promou l’emprenedoria en les zones rurals a través de recerques, informes amb propostes i recomanacions, accions de difusió i proves pilot, vinculant totes aquelles entitats de l’àmbit públic i privat que treballen en el foment, la creació i la consolidació d’activitats empresarials en els municipis rurals catalans.

El model Rural Activa està estructurat en diferents eixos:

  • Foment de la iniciativa emprenedora: inclou, entre altres línies, el foment de la cultura emprenedora en el sistema educatiu.
  • Creació d’empreses: garantir els serveis de suport per la creació de les empreses i per a facilitar la seva consolidació.
  • Nous jaciments d’ocupació: engloba entre altres línies, la detecció i la investigació dels nous jaciments d’ocupació a les comarques rurals catalanes per tots els grups de població activa.
  • Finançament: destaquen les principals línies d’actuació centrades en la millora del coneixement de les fonts de finançament pels emprenedors rurals
  • Innovació i capacitació tecnològica: per convertir les noves tecnologies i les seves aplicacions en un instrument de desenvolupament professional de les persones i les empreses.
  • Formació i millora competencial: inclou entre altres línies, el foment a l’accés a una formació de qualitat per l’emprenedor rural, investigació de l’adequació de l’oferta formativa als requeriments de l’emprenedor rural…
  • Cooperació: impulsar xarxes de cooperació entre emprenedors i empresaris per facilitar la millora de la competitivitat.

RuralActiva neix del convenciment que pel desenvolupament sostenible del món rural català cal que hi hagi activitat econòmica dinàmica i diversificada, que posi en valor i preservi les riqueses naturals i culturals del territori, i que hi impulsi el desplegament d’infraestructures i serveis.

RuralActiva vol fomentar i posar en valor l’emprenedoria i la creació d’empreses en les zones rurals, perquè contribuirà a millorar la qualitat de vida de la població, dinamitzarà les economies locals i enriquirà el capital humà per al treball en i per la comunitat local.

Les diferents actuacions portades a terme fins ara es relacionen a continuació, de manera resumida, per cada eix del projecte.

 

Foment de la iniciativa emprenedora

Durant el curs 2010-2011 es va iniciar com a prova pilot a diferents municipis rurals de Terres de l’Ebre, Pirineus i Catalunya Central la implantació d’un programa didàctic de foment de la cultura emprenedora en escoles rurals en el qual els alumnes creen una cooperativa amb l’objectiu d’adquirir capacitats emprenedores. Actualment aquest projecte s’està portant a terme a un total de una trentena d’escoles. El foment de la cultura emprenedora entre l’alumnat d’educació primària de les zones rurals catalanes s’ha continuat realitzant a través del projecte educatiu “Emprendre a la Meva Escola” en el qual hi han participat desenes d’escoles, s’ha realitzat formació per al profesorat, s’han realitzat diverses reunions a nivell comarcal per coordinar el projecte amb l’administració i s’han organitzat en el marc de mercats municipals o fires de les diferents zones participants com a fase final del projecte en un curs escolar.

 

Estudi “Serveis a la dependència en zones de muntanya”. Fins a l’actualitat s’ha portat a terme l’elaboració i difusió del document “Models empresarials: Ocupació femenina i serveis d’atenció a les persones grans i dependents al Pirineu català” amb l’objectiu de detectar oportunitats d’ocupació en serveis a persones dependents per a dones de zones de muntanya, i proposar estratègies i eines per a la creació i l’acompanyament de projectes de negoci i noves empreses. També s’ha elaborat la Diagnosi per a detectar zones amb més vulnerabilitat i necessitats d’aquests serveis al Pirineu, i en les que també hi hagi més potencialitats de cobrir-los a través de població aturada, especialment femenina per l’efecte positiu a l’hora de frenar tendències de despoblament. I finalment, s’han iniciat contactes per a establir col·laboracions per a l’elaboració de l’informe sobre recomanacions i propostes de models empresarials.

 

 

Nous jaciments d’ocupació

 

Al 2011 es publica l’estudi “Creació d’empreses i noves oportunitats d’ocupació en zones rurals: Detecció de nous jaciments i eines de finançament”, que vol ser una eina que contribueixi a repensar les polítiques d’ocupació i de foment de l’emprenedoria al món rural català, en un moment on aquests factors requereixen d’escenaris innovadors i emergents i plantejaments nous.

 

Finançament

 

Entre 2009 i 2010 s’han organitzat tres jornades per a fer difusió de les diferents línies de finançament existents, tant públiques com privades. Jornades que pretenen fomentar el coneixement dels emprenedors rurals per escollir les línies de finançament més adients pel seu negoci, posar de manifest la necessitat d’una correcta planificació del finançament de l’activitat i finalment preparar els emprenedors rurals per defensar el projecte enfront els possibles inversors.

 

Formació i millora competencial

 

S’està treballant en l’avaluació i la detecció d’oportunitats i propostes de millora a partir d’un grup de treball. S’ha escollit Les Garrigues com a comarca pilot i es vol determinar quina és la demanda i les necessitats formatives en els municipis d’aquesta comarca en temes de continguts però també d’aprofitament de TICs.

 

Cooperació

 

Durant el 2010 es va posar en marxa la web RuralActiva.net, que és una plataforma per acostar als emprenedors rurals tots els recursos i les entitats que els poden oferir informació, serveis i suport per a desenvolupar amb èxit els seus projectes. També vol promoure el debat i l’intercanvi d’idees entre emprenedors i possibles empresaris de les zones rurals. Ruralactiva.net, xarxa d’emprenedors i emprenedores rurals de Catalunya. Posteriormente s’ha portat a terme l’actualització i manteniment de la plana web, dinamització i impuls de la plana com a punt de referència d’informació sobre l’emprenedoria rural, i difusió d’un butlletí en el qual s’exposa l’experiència de casos d’emprenedors i emprenedores rurals d’interès, a més d’informacions d’actualitat.