La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Regulació de la recol·lecció de bolets

Resum del projecte: 

A diferència de la fusta, hi ha altres recursos forestals que es poden obtenir de forma gratuïta ja que no existeix una regulació específica pel seu ús i aprofitament. Aquest és el cas dels bolets silvestres, la recol·lecció dels quals sempre s’ha deixat en mans de les costums socials.

La FMR proposa aquest projecte amb l’objectiu general de crear una xarxa d’agents implicats en aportar una primera aproximació per a l’ordenació de la recol·lecció de bolets als espais forestals de Catalunya.

Amb aquest projecte es pretén conèixer altres casos a nivell autonòmic (Castella i Lleó, Aragó, València, etc.) i també europeu, avaluar les iniciatives locals existents al territori i per part de l’administració pública a Catalunya, definir una proposta per a l’ordenació específica de la recol·lecció de bolets silvestres en el context actual de l’espai forestal català i generar debat i consciència social sobre el món forestal.

La producció del sector forestal representa solsament el 3% de la producció final agrària, i contribueix en el 0,03% al Producte Interior Brut (PIB) català. Per altra banda, segons les dades dels afiliats a la Seguretat Social (2009), ocupa únicament a unes 2.000 persones aproximadament. Aparentment, el valor productiu d’aquest sector és marginal.

Malgrat això, Catalunya és un país eminentment forestal. El 61% de la superfície total és forestal, un dels percentatges més elevats de la Unió Europea. En els últims anys s’ha incrementat notablement la freqüentació d’usuaris del bosc per a usos de lleure que ha provocat un augment dels riscos com en el cas dels incendis forestals o dels conflictes amb els propietaris/gestors de l’espai forestal. La recol·lecció de bolets és un dels casos més paradigmàtics en aquest sentit ja que ha passat de ser una tradició a escala local a una “moda” generalitzada quan arriba la temporada. L’aprofitament per part de tercers està socialment acceptada però l’increment de la freqüentació i l’allunyament de la pràctica tradicional ha generat un escenari de conflicte que actualment encara té un marc d’ordenació específic a nivell català.

El plantejament d’aquest projecte neix de la voluntat de la FMR per tractar sobre la regulació de la recol·lecció dels bolets als boscos catalans des d’un punt de vista tècnic i com a possible estratègia per afavorir la gestió forestal i el desenvolupament rural.

Aquest projecte es planteja a partir de diferents actuacions:

- Elaboració d’una anàlisi prospectiva

- Realitzar una valoració de les iniciatives existents

- Analitzar el marc normatiu a Catalunya

- Elaborar un estudi comparatiu del marc de regulació a nivell autonòmic

- Col·laborar estretament amb els principals agents, institucions i tècnics experts en la matèria