La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Present i futur de l’alimentació a Catalunya

Resum del projecte: 

L’estudi de la FMR, en col·laboració amb l’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la Universitat de Barcelona, fa una sèrie de recomanacions per a millorar la dieta general de la població catalana a partir de l’anàlisi de l’evolució del consum, indicant de quins aliments és convenient augmentar el consum.

L’estudi també analitza quina ha estat l’evolució de la producció d’aliments a Catalunya i detecta que ha disminuït en alguns dels aliments que convindria augmentar el consum.

L’objectiu principal d’aquest estudi és plantejar escenaris futurs en l’alimentació a Catalunya, tenint en compte quines són les tendències actuals en tots els elements indicadors que hi incideixen i quina és la seva evolució prevista, per a proposar escenaris desitjables en termes de millora de la dieta i la cultura alimentària de la població i per a realitzar recomanacions i propostes als diferents agents que hi poden incidir.

El treball s’estructura en tres blocs:

- Bloc 1: Situació actual de l’alimentació a Catalunya

- Bloc 2: Tendències en l’alimentació

- Bloc 3: Propostes i recomanacions per a millorar l’alimentació a Catalunya: desde la producció fins al consum

Estem assistint a una contínua evolució dels hàbits alimentaris de la població catalan, que provoquen un constant allunyament de la dieta tradicional, valorada i provada com prou saludable. Aquest allunyament incrementa el risc de la població a patir a curt i llarg termini múltiples trastorns de la salut.

A partir de l’anàlisi de les tendències i evolució prevista de l’alimentació a Catalunya, a l’estudi es formulen tota una sèrie de recomanacions per assolir una dieta equilibrada. Des d’una perspectiva orientada al propi consumidor final, es fan reflexions i recomanacions que ajudin a detectar oportunitats de millora, en les pautes de consum i de desenvolupament dels diferents àmbits que incideixen en la seguretat alimentària i per a una millor dieta.

Els resultats del projecte són:

- Present i futur de l’alimentació a Catalunya. Estudi prospectiu

- Present i futur de l’alimentació a Catalunya . Resum executiu

- Jornada “Tendències de l’alimentació a Catalunya”, a Mollerussa el 19 de febrer de 2013