La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Patrimoni Rural

Resum del projecte: 

Fruit de les realitzacions de generacions passades, les àrees rurals ens ofereixen un patrimoni molt abundant i alhora de característiques diverses, que els seus habitants actuals tenen dificultats per mantenir, promocionar i convertir en font de riquesa. És una conseqüència lògica del despoblament i de la pèrdua d’activitat que han patit aquestes àrees, però té a veure també amb l’absència d’una reflexió i reconeixement d’aquests patrimonis.

Existeixen iniciatives disperses de reconeixement, ordenació i explotació d’aquests patrimonis rurals, però acostumen a tenir un caràcter puntual i presenten una percepció parcial dels patrimonis locals. Per tot plegat, s’ha cregut interessant realitzar un treball de reconeixement de valors dels patrimonis de la Catalunya rural, que ens dóna una primera aproximació del què representen per a la societat actual i, en conseqüència, de les perspectives de divulgació, ordenació i aprofitament.

D’acord amb l’anterior reflexió l’objectiu del treball-informe ha estat, per tant, doble:

Un reconeixement dels valors patrimonials de les àrees rurals, entesos en tota la seva diversitat i tipologia d’actius visibles o amagats de què disposen els territoris rurals.
Les perspectives d’inclusió i tractament d’aquests patrimonis des d’un punt de vista de la seva ordenació i aprofitament, tot insistint en la complementarietat d’aquests dos aspectes.

 

Consulteu els resultats:

 - 'Patrimonis Rurals: reconeixment i perspectives'

Estudi sobre la contribució dels patrimonis agraris al desenvolupament de la ruralitat

- Consulta l'annex de mapes