La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Oberc

Resum del projecte: 

L’Observatori de l’Educació Rural Catalana (OBERC) té com a missió principal donar resposta als processos educatius que es fan dia a dia als pobles. Existeix la necessitat de disposar d’informació rigorosa sobre l’educació al món rural de Catalunya que permetin prendre decisions pedagògiques i polítiques, cercar línies de pensament i acció que donin valor als principis que han guiat l’escola i l’educació rural  per a situar-los en els nous contextos locals i globals.

L’OBERC té una sèrie d’objectius que s’agrupen entorn de dues grans línies d’actuació:

  • Un d’abast  immediat, que consisteix en procurar que les accions i decisions polítiques tinguin una cabuda més natural als entorns rurals.

  • Un altre, més prospectiu  i de desenvolupament, que consisteix en analitzar quins elements es consideren importants per al futur educatiu al món rural i les seves necessitats.