La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

No diguis blat. La memòria del món rural

Resum del projecte: 

Llibre i document No diguis blat. La memòria del món rural.

Si bé és evident que cal vetllar pel benestar integral de les persones grans amb qualsevol grau de dependència, i adequar mesures i dotacions de serveis al món rural, al mateix temps s’han d’impulsar mesures que en fomentin un paper actiu a la nostra societat. I en aquest sentit, les persones grans del món rural tenen un bagatge de saber popular i comunitari que és importantíssim recollir, preservar, recordar i analitzar.

Objectiu General
Recuperar el saber popular de la relació entre el sector agrari i la comunitat rural des de la postguerra fins l’actualitat a partir dels seus protagonistes, tot revaloritzant el seu rol social de transmissors , a través d’un treball de síntesi i recopilació que permetí mantenir i conservar coneixements socials i culturals.
 

Objectius específics
- Plasmar i difondre la valoració de la incidència dels fets històrics més rellevants de la postguerra espanyola i les dècades successives fins a l’actualitat, en el sector agrari i en la vida quotidiana de la comunitat rural catalana.

- Sensibilitzar a la població de tot el territori català sobre la necessitat de recollir el coneixement que poden aportar les persones i de revaloritzar el seu rol social.

- Sensibilitzar a la població de tot el territori català , i especialment la de les zones urbanes, sobre la necessitat de dignificar el paper del món rural com a subministrador d’aliments, i potenciar la percepció de la necessitat del seu paper i funció.

El present projecte presenta una dualitat en quan a justificació de la seva idoneïtat i pertinença : El reconeixement i la revalorització activa de les persones grans del món rural, i la ruralització de la perspectiva històrica.

Les fonts orals ens suposen un doble valor afegit; per una banda, recuperar saber popular i plasmar-ho en un document gràfic o audiovisual implica, també, revaloritzar la figura de l’experiència i el reconeixement del primordial paper que van tenir i tenen en la realitat actual del món rural i la seva comunitat.

A l’hora de ruralitzar la perspectiva històrica és millor fer-ho a través dels seus protagonistes directes i al llarg de les seves peculiaritats territorials, polítiques, econòmiques i socials per a obtenir un document de síntesi i recopilació que permetí mantenir i conservar coneixements socials i culturals que d’una altra manera estan destinats a desaparèixer.

Elaboració de la publicació en forma de llibre i de l’audiovisual No diguis blat… La memòria del món rural.
Diversos actes de presentació.
Difusió del projecte.Elaboración de la publicación en forma de libro y el audiovisual No digas trigo … La memoria del mundo rural.
Diversos actos de presentación.
Difusión del proyecto.