La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Energies Renovables

Resum del projecte: 

Treball sobre la implantació territorial de les Energies Renovables a Catalunya.

Treball sobre la implantació territorial de les Energies Renovables a Catalunya. Es centra en l’estudi de l’energia eòlica i l’energia solar, com una de les que presenten un major estat de desenvolupament. En el cas de l’energia solar es fa referència a la solar fotovoltaica pel fet que es tracta majoritàriament d’instal·lacions connectades a la xarxa elèctrica.

Objectiu General

Conèixer la distribució territorial de la generació d’energia a partir de les fonts renovables eòlica i solar fotovoltaica en l’escenari català.

Objectius específics

 • Examinar la implantació territorial dels parcs eòlics en funció del mapa de zones de compatibilitat.
 • Analitzar la implantació territorial dels parcs eòlics en funcionament i amb autorització administrativa pel mapa eòlic de vents a 80m d’altitud.
 • Conèixer la distribució territorial de la potència d’energia eòlica instal·lada (futura o en funcionament) a nivell municipal.
 • Conèixer la implantació territorial de les instal·lacions fotovoltaiques sobre el mapa català en funció d’un índex d’irradiació solar prou representatiu com la mitjana anual d’irradiació global diària.
 • Identificar la distribució territorial de la potència instal·lada d’energia solar fotovoltaica per municipis catalans.
 • Assenyalar la ubicació de les principals centrals hidroelèctriques, tèrmiques i nuclears, considerant algunes variables com són: els recorreguts dels cursos fluvials més importants, el relleu del terreny, els usos del sòl, els nivells de ruralitat, els municipis amb despoblament o en declivi i el rendiment agrari.
 • Valorar la implantació territorial de les energies renovables en funció del relleu o morfologia del terreny.
 • Comparar els principals usos del sòl on s’ubiquen els parcs eòlics, les instal·lacions solars fotovoltaiques, així com les centrals hidroelèctriques, tèrmiques i nuclears.
 • Determinar el caràcter rural o urbà dels municipis on s’implementen les energies renovables.
 • Estudiar la relació cartogràfica de la implantació energètica sobre el despoblament i la detecció de les zones en situació de declivi.
 • Avaluar la implantació territorial de les energies segons el rendiment agrari de les diferents zones o sectors del mapa català.
 • Identificar la distribució territorial de la demanda energètica a Catalunya reconeixent la ubicació dels principals centres de generació energètica a partir de les fonts estudiades.
 • Oferir més elements de reflexió sobre les oportunitats de les energies renovables pel desenvolupament econòmic i social del món rural.
Estudiar la implantació d’Energies Renovables al territori.

Treball publicat.

Actes de presentació pública dels resultats.