La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Emprendre a la meva Escola

Resum del projecte: 

“Emprendre a la meva Escola” és un projecte dissenyat per fomentar la cultura emprenedora a l’Educació Primària a través de diferents propostes didàctiques i activitats adreçades a l’alumnat. L’objectiu final és desenvolupar actituds i habilitats emprenedores entre l’alumnat, començant des dels primers anys d’escolarització, per ajudar a desenvolupar les potencialitats de contribució a la millora social de les persones i que això ens porti a una integració social més eficaç i satisfactòria.

“Emprendre a la meva Escola” està basat en la recerca d’una manera diferent de treballar amb les i els alumnes de Primària, aprofitant les competències bàsiques que no s’han d’entendre com a complementàries, sinó com a innovadores i integrades en el currículum.

L’alumnat se situa davant del repte de crear i gestionar un projecte de manera real. El conjunt d’activitats que poden desenvolupar-se a l’aula (com l’observació i l’exploració de l’entorn, la planificació i l’organització de la feina, la realització de diferents tasques, l’assumpció de responsabilitat i la presa de decisions) fan possible l’adquisició d’aprenentatges significatius, útils per al desenvolupament personal i professional dels participants, que contribueixen, a més, al desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal.

No cal deixar de banda, que dur a terme aquest projecte a l’aula fomenta especialment el treball en equip i, sobretot, la presa de decisions en grup. El projecte proposa una metodologia on l’alumnat és protagonista i centre del seu propi aprenentatge. Es basa en un treball a partir de la pràctica on l’aprenentatge és actiu, cooperatiu i significatiu.

El foment de l’emprenedoria en les zones rurals catalanes ha de contribuir a dinamitzar la seva activitat econòmica; la creació de noves empreses en les zones rurals oferirà un major ventall de serveis que incrementarà la qualitat de vida de la població rural  i ajudarà a mantenir la població existent i atraure nous residents. Però també ha de contribuir a nivell social, formant un capital humà per a fomentar el treball en i per la comunitat local. Una estratègia de futur bàsica per al mon rural és el foment de la capacitat, competència, cultura i actitud emprenedora entre els més joves a través de l’educació, i vinculant-ho amb el coneixement de l’entorn, per afavorir la identificació i l’arrelament a la població d’origen. En aquest sentit la realitat de l’escolar rural és l’espai idoni per dur a terme aquest projecte.

El projecte educatiu “Emprendre a la Meva Escola” s’ha portat a terme en els cursos 2010-2011, 2011-2012 i 2012-2013. En el projecte han participat 33 escoles rurals; en total s’hi han vist implicades 10 comarques catalanes.