La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

El valor ocult de l’activitat agrària a Catalunya

Resum del projecte: 

El treball "El valor ocult de l’activitat agrària a Catalunya' es va impulsar durant els anys 2009 i 2010, en un projecte ambiciós que pretenia identificar les principals funcions socials i ambientals de l’activitat agrària, aportant una estimació respecte el valor econòmic que aportarien a la societat en termes de benestar. Els resultats d’aquest projecte van ser presentats a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) el 16 de març de 2011 a Barcelona. 

Per primera vegada, es presentava una valoració econòmica global del sector a escala catalana, tenint en compte l’activitat econòmica indirecta que suporta aquest sector i les principals externalitats que genera. En definitiva, es tractava de donar llum als valors ocults del sector agrari i forestal.

Amb l’actualització de les dades d’aquest projecte, proposem un instrument que vol ajudar en la valoració del sector agrari des de l’anàlisi del balanç econòmic global, contemplant el conjunt de beneficis i costos que aporta aquest sector més enllà de la seva dimensió productiva.”

'El valor ocult de l’activitat agrària a Catalunya' és un projecte que pretén conscienciar a la població sobre les funcions territorials del sector agrari, a partir d’una estimació del valor econòmic que tindrien aquestes en termes de benestar.

Hi ha un desconeixement de les funcions socials i ambientals que exerceix el sector agrari a Catalunya. La valoració econòmica d’aquestes funcions representa una eina per estudiar les externalitats d’aquesta activitat i plantejar la seva importància per a la sostenibilitat de Catalunya.

 

  • Identificar els impactes i les funcions socioambientals de les activitats agropecuàries.
  • Caracteritzar aquests impactes i aquestes funcions (estructuració, descripció i valoració actualitzada).
  • Valorar el pes econòmic que suporta el sector agropecuari (producció final i activitat econòmica indirecta).
  • Quantificar econòmicament les externalitats de l’activitat agropecuària.
  • Identificar les polítiques, els agents i les fonts de finançament implicats actualment en la gestió dels espais rurals.
  • Definir un plantejament estratègic (directrius i propostes d’actuació) per posar en valor, sensibilitzar i contraprestar les externalitats a partir dels mecanismes existents i/o de nous instruments.
  • Actualitzar les dades més rellevants dels indicadors.
  • Difondre els valors ambientals que representa el sector agrari més enllà de la seva funció productiva.