La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Congrés Rural Smart Grids

Resum del projecte: 

El desenvolupament de xarxes intel·ligents al món rural ha de promoure la generació distribuïda pel territori de l’energia elèctrica, principalment a partr de fonts renovables, i la seva gestió més eficient, que al seu torn ha de permetre generar oportunitats de negoci i ocupació al món rural i, alhora, millorar les condicions en el consum d’energia elèctrica. El Congrés se celebra anualment, i està organitzat pel Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, l’Institut Català d’Energia, Localret i la Fundació del Món Rural.

El Congrés Rural Smart Grids, organitzat pel Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, l’Institut Català d’Energia, la FMR i Localret, té per objecte reunir als principals actors i debatre sobre per què i cóm implantar xarxes intel·ligents d’energia al món rural com a vehicle de desenvolupament territorial de Catalunya i explorar les oportunitats d’activitat i de negoci. És un Congrés orientat als professionals dels sectors de l’energia, medi ambient o de les TIC, i també tots aquells professionals del món agrari o el sector públic.

Amb el Congrés es vol impulsar i contribuir a la reflexió del conjunt del país i agents relacionats sobre les prioritats, inajornables, que com a país i societat tenim en matèria energètica, i com des del sector agroalimentari i el món rural s’hi pot contribuir per a millorar:

- La seguretat de subministrament (reducció de la dependència dels combustibles fòssils de tercers països, maximització de la producció local d’energia, connexió inter i intre nacional i eficiència energètica);

- La competitivitat del mercat intern (poder oferir l’energia a preus comptetitius als ciutadans i al conjunt de les activitats econòmiques)

- La compatibilitat ecològica a curt i mig termini (ecosistemes, cicle de l’aigua, gestió del paisatge)

L’impuls de xarxes el`ctriques intel·ligents o smart grids al món rural per produir i distribuir localment energia elèctrica a partir de fonts renovables pot convertir-se en una oportunitat per al desenvolupament econòmic. Aquesta seria una opció per crear riquesa i ocupació que afectaria el 70% del territori català. El model de generació distribuïda i descentralitzada d’energia permetria a Catalunya tendir cap a un major grau d’autoabastiment a partir de l’aprofitament dels recursos locals.

La generació d’energia en l’àmbit local es pot donar a partir d’activitats com la ramadera, forestal, agroindustrial o agrícola, per donar lloc a la biomassa, el biogàs o els biodiésels, però també a partir de l’aprofitament de l’energia d’origen eòlic, hidràulic o fotovoltaic.

Les rural smart grids opten per l’economia de proximitat, que s’adapta millor a les característiques sociodemogràfiques del territori, fomenten l’estalvi i l’eficiència, impliquen un menor cost econòmic i ambiental i, en usar fonts renovables que contribueixen a la lluita contra el canvi climàtic.

El seu desenvolupament reclamarà la col·laboració pública i privada, per a la creació de plataformes conjuntes i xarxes entre agents socials i econòmics locals per promoure les smart grids. Un impuls que també demanarà, entre altres mesures i innovacions, que s’adaptin a les normatives tant pel que es refereix a l’autoconsum, com a l’àmbit urbanístic o a la gestió de la bidireccionalitat -ser alhora productor i consumidor en el flux de l’energia.

El I Congrés Rural Smart Grids va tenir lloc els dies 25 i 26 d’octubre de 2012 a la Casa del Mar de Barcelona. L’objectiu principal era reunir als principals actors i debatre sobre per què i cóm implantar xarxes intel·ligents d’energia al món rural com a vehicle de desenvolupament territorial de Catalunya, explorant les oportunitats d’activitat i de negoci en un sector emergent. L’organització del I Congrés Rural Smart Grids considera que ha estat un èxit a nivell de ponents i de públic.

Es va extreure que cal treballar més per la difusió de les smart grids i del paper estratègic del món rural en el seu desenvolupament, per aquest motiu s’està treballant en l’organització del proper congrés.

Al novembre de 2013 tindrà lloc a Lleida el II Congrés Rural Smart Grids. En aquesta segona edició es vol impulsar i contribuir a la reflexió del conjunt del país i agents relacionats sobre les prioritats, inajornables, que com a país i societat tenim en matèria energètica per:

- Augmentar la seguretat de subministrament (reducció de la dependència dels combustibles fòssils de tercers països, maximització de la producció local d’energia, connexió inter i intra nacional i eficiència energètica);

- Competitivitat del mercat intern (poder oferir l’energia a preus competitius als ciutadans i al conjunt de les activitats econòmiques), i;

- Compatibilitat ecològica a curt i mig termini (ecosistemes, cicle de l’aigua, gestió del paisatge).