La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Camins ramaders i transhumància a Catalunya

Resum del projecte: 

La transhumància i les vies pecuàries formen part del patrimoni social i territorial de Catalunya. Constitueixen un valor patrimonial econòmic, cultural, històric, arquitectònic, paisatgístic i ecològic que és imprescindible preservar.

Amb aquest projecte la FMR pretén donar a conèixer la realitat actual de la xarxa de vies pecuàries catalana i de l’activitat transhumant que s’hi desenvolupa. Quin és el seu marc legal, si existeix un inventariat actualitzat i classificat, quina importància socioeconòmica i cultura té i ha tingut i quin pot ser el seu futur.

Els objectius del projecte són:

 • Establir una xarxa de contactes amb el territori i plantejar continguts, procediments  i  metodologies que permetin crear un model de recuperació i inventariat dels camins ramaders a Catalunya a través d’un grup d’experts. Creació del Grup de Treball de la Transhumància.
 • Recopil·lar tota la informació cartogràfica disponible de camins ramaders a Catalunya, oficials i no oficials.
 • Construir un entorn web que centralitzi i difongui tota la informació i que dinamitzi els canals de comunicació. 
 • Elaborar informes i altra documentació per difondre el treball realitzat.

L’objectiu de la FMR és posar en valor aquells  aspectes estratègics que potenciïn el desenvolupament local des d’un punt de vista econòmic, social, mediambiental i cultural. Estudiar, donar a conèixer i recuperar les vies pecuàries i la transhumància acompleix amb escreix l’objectiu de la FMR atès el seu valor social, cultural, territorial i ecològic.

A continuació presentem les actuacions principals que s’han desenvolupat en el marc del projecte de les quals podeu trobar més informació a l’apartat “documents” del projecte:

 • Informe “Camins ramaders i transhumància a Catalunya: Recomanacions i propostes”.
 • Mapa “Camins ramaders de Catalunya. Eixos principals” i recull cartogràfic de la xarxa de camins ramaders general i la seva publicació a la web del DAAM.
 • Jornades de presentació a Lleida.
 • Díptic i document extens “Tot el que vols saber sobre la transhumància i les vies pecuàries a Catalunya”.
 • Jornada Transhumància, medi ambient i turisme a Llessui.
 • Jornada Transhumància, cultura i turisme a Amposta.
 • Elaboració de la web www.transhumancia.cat
 • Celebració del I Congrés de Transhumància i Camins Ramaders de Catalunya. Consulteu el recull de conclusions.

Agenda