La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Avaluació de l’impacte territorial de les infraestructures de regadiu

Resum del projecte: 

L’estudi “Anàlisi de l’afectació de nous regadius envers el desenvolupament territorial. El cas del Canal Algerri-Balaguer” ha estat impulsat per la FMR i elaborat per la Fundació Agrícola Catalana.

Actualment, la xarxa d’infraestructures de regulació, de transport i de distribució de l’aigua de reg ocupa unes 260.000 hectàrees del territori català. L’aigua per al regadiu procedeix bàsicament d’embassaments situats en els rius de les conques internes de Catalunya o en els de la conca de l’Ebre que, posteriorment, es distribueix a través de canals i sèquies. La reutilització d’aigües procedents de depuradora per a regadiu és encara relativament escassa.

La promoció del desenvolupament de les actuacions en nous regadius està supeditat al desenvolupament econòmic, social i ambiental que pot generar en les zones que en són beneficiàries.

Des de la FMR, es proposa una avaluació del desenvolupament territorial (econòmic, social i ambiental) que hi hagut a les zones on s’ha implantat noves infraestructures de regadius, entre la situació ex-ante i ex-post de la transformació.

L’avaluació del desenvolupament territorial es durà a terme considerant els principals indicadors que definiran l’evolució del desenvolupament econòmic, social i ambiental, durant un determinat període de temps.

Des de la segona meitat del segle XIX, s’ha impulsat obres d’infraestructura hidràulica per poder regar el camp català. Els objectius i els plantejaments de les actuacions en regadius han evolucionat amb el temps d’acord amb les polítiques de desenvolupament rural establertes. Actualment, la Directiva Marc de l’Aigua de la Unió Europea marca els principals objectius per la millora de la gestió de l’aigua.

És important recalcar que els impactes de les infraestructures de regadius sobre una determinada zona constitueixen un cas únic i singular i es requereix un anàlisi dels efectes per valorar cada iniciativa.

No obstant, a partir dels resultats obtinguts, es podrà obtenir una eina que proporcionarà un enfocament general dels possibles efectes de les futures actuacions en regadius plantejades segons els nous criteris de l’ús sostenible de l’aigua.

Per realitzar l’anàlisi de l’afectació de les actuacions de nous regadius, es proposa una zona on s’ha dut a terme la implantació d’una infraestructura hidràulica i que ja ha transcorregut un cert període de temps, que permet quantificar el canvi. L’àrea proposada és la zona regable del Canal Algerri-Balaguer.

El motiu de la proposta d’aquesta zona de regadiu es recolza en el fet que es tracta d’una àrea on s’ha establert un regadiu modern, amb una antiguitat d’aproximadament 10 anys. Aquest període de temps permetrà registrar l’evolució de l’àmbit econòmic, social i ambiental. També és important destacar que la zona regable del Canal Algerri- Balaguer té una dotació hídrica completa, de 6.000 m3/ha i any.

L’anàlisi d’una zona en concret pot establir un marc de referència vàlid en l’estudi de l’impacte de nous regadius des d’una perspectiva territorial; tenint en compte l’evolució del territori des d’una dimensió social, econòmica i ambiental.