La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Arrels. Conreu de Sabers

Resum del projecte: 

La FMR promou el projecte “Arrels. Conreu de Sabers” amb l’objectiu de recuperar i donar a conèixer el valor de la cultura rural catalana més vinculada al sector primari, fomentar la recuperació de la seva aplicació pràctica i conscienciar sobre la necessitat de conservar el coneixement local, tenint present el valor estratègic del món rural. Amb aquest projecte es pretenen recollir sabers populars relacionats amb el món rural a l’àmbit geogràfic de Catalunya i vinculats al sector alimentari, artesanal, arquitectònic, energètic, salut, etc.

Es tracta d’una plataforma online que serveix per centralitzar les iniciatives de recerca i documentació de tots aquells que treballen per la cultura rural catalana: tant administració, com grups de recerca o associacions de desenvolupament local. El projecte es basa en la interacció i participació dels grups implicats per construir plegats un fons documental que permeti estructurar i divulgar els coneixements populars locals del món rural català.

Recopilar, documentar i difondre els coneixements populars de la cultura rural a Catalunya per tal de valorar-lo com a patrimoni, i facilitar la seva divulgació a la societat.

Objectius específics:

  • Crear una plataforma per al treball i l’intercanvi d’experiències dels col·lectius que es dediquen a la recerca, difusió i revaloració de la cultura rural catalana.
  • Centralitzar en una base de dades la documentació existent sobre la cultura rural per tal d’obtenir una visió de conjunt i poder enfocar noves recerques.
  • Catalogar i estructurar en àrees de coneixement el saber popular de l’àmbit rural català.
  • Promoure la conscienciació i sensibilització entorn a la necessitat de conservar el coneixement local de la cultura rural, tenint present el valor estratègic del món rural.
  • Facilitar la transmissió del coneixement tradicional i el diàleg intergeneracional, i, alhora, entre l’àmbit rural i urbà a Catalunya.
  • Afavorir el treball interdisciplinar per a la consideració d’aquest coneixement en els plans i programes d’actuació regional o local sobre la gestió dels recursos naturals del territori, i les oportunitats que ofereixen.

Actualment alguns factors condicionen el manteniment i transmissió dels coneixements populars de la cultura rural. A grans trets alguns dels principals factors són:

  • Els canvis socio-econòmics del sector primari, que sovint s’expressen en l’abandonament de les activitats primàries i, conseqüentment, del medi.
  • La generalització d’un model socio-cultural urbà.
  • El predomini del coneixement cientifico-tècnic en les tasques primàries.

El coneixement tècnic propi de l’evolució científica i tecnològica està basat en el mètode experimental i en la compartimentació dels camps científics, que ha donat lloc a una dualització entre la natura i cultura. El coneixement ecològic local, en canvi, es basa en l’experiència i manté els conceptes de natura-cultura sota una percepció agregada. Per això, pot ser una eina útil per a la gestió dels ecosistemes, sobretot tenint en compte la incertesa que presenten els escenaris futurs i la necessitat de disposar del màxim d’alternatives en el context de canvi actual.

No es pretén una mirada nostàlgica a temps passats sinó vetllar per recuperar les pràctiques per poder readaptar-les al context actual. A dia d’avui, aquests coneixements encara s’apliquen en algunes explotacions. D’altra banda, cal tenir en compte que aquests coneixements no sempre són vàlids i caldrà matisar-los en determinats contextos.

S’ha posat en marxa la web, impulsada per la FMR, que serveix de base de dades de la informació existent i de la que es genera a partir del projecte. Això permet catalogar i organitzar en àrees de coneixement el saber popular de l’àmbit rural català.

S’han editat materials divulgatius, dels quals “Sabers del cereal” n’és una prova pilot, i s’han realitzat sessions de treball per debatre sobre coneixement local tradicional del món rural a Catalunya.

Sabers del cereal. Cultivant cultura

“Sabers del cereal. Cultivant cultura” és el primer material divulgatiu del projecte “Arrels. Conreu de Sabers”. En aquesta publicació s’han recopilat els coneixements locals de la cultura rural catalana lligats a la pràctica de cultiu d’un sector molt propi de la tradició agrícola com el dels cereals. Amb això es pretén documentar una part d’aquests coneixements de caràcter local, per tal de posar-lo en valor i difondre’l a la societat.