La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Entrevista a Josep Dadón Paz - Responsable de Desenvolupament Rural de la DG de Desenvolupament Rural

Què hem d’entendre per desenvolupament rural?

Es podria definir el desenvolupament rural com el conjunt d’accions destinades a promoure, millorar i consolidar la qualitat de vida en les zones rurals. El concepte “desenvolupament rural” és en un sentit ampli, que abasta totes les accions adreçades al medi rural, no només les relacionades amb la producció agrària, si no totes les que fomentin un desenvolupament econòmic en les zones rurals, i que per tant poden englobar activitats de diversificació no agràries.

Quines són les principals característiques del Programa de Desenvolupament Rural per al període 2014-2020? I quin objectiu persegueix? En quins eixos d’acció es recolza?

El Programa de Desenvolupament Rural (PDR)2014-2020 .

De conformitat amb l'estratègia Europea 2020 i els objectius generals de la PAC, la principal missió de la política de desenvolupament rural de la UE 2014-2020 es pot definir per mitjà de tres objectius estratègics a llarg termini, que han de contribuir a:

-La competitivitat de l'agricultura
-La gestió sostenible dels recursos naturals i l'acció pel clima
-Un desenvolupament territorial equilibrat de les zones rurals

Amb la finalitat de concretar aquesta política a través de programes de desenvolupament rural (PDR) els amplis objectius esmentats a llarg termini es concreten, d’acord amb l'article 5 del Reglament (UE) 1305/2013 relatiu al FEADER, amb les següents Prioritats:

-Fomentar la transferència de coneixements i innovació en els sectors agrari i forestal i a les zones rurals.
-Millorar la viabilitat de les explotacions agràries i la competitivitats de tots els tipus d'agricultura a totes les regions, i promoure les tecnologies agrícoles innovadores i la gestió forestal sostenible.
-Fomentar l'organització de la cadena alimentària, incloent la transformació i comercialització dels productes agraris, el benestar animal i la gestió de riscos en els sector agrari.
-Restaurar, preservar i millorar els ecosistemes relacionats amb l'agricultura i la silvicultura.
-Promoure l'eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d'adaptar-se al canvi climàtic en els sectors agrari, alimentari i forestal.
-Fomentar la inclusió social, la reducció de la pobresa i el desenvolupament econòmic a les zones rurals.

Atenent a aquesta programació estratègica, es necessari construir una estratègia pròpia de desenvolupament rural, que destaqui els principals elements que es volen afrontar amb el PDR de Catalunya en el període 2014-2020, de forma que sigui més clara, entenedora i fàcil de comunicar, fixant 4 eixos d’acció que es volen aconseguir amb aquest programa:

-Fomentar l'arrelament i desenvolupament econòmic i social dels joves al medi rural
-Contribuir a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, amb especial atenció als sectors agrari, alimentari, forestal i les zones rurals
-Estimular la Innovació i la Transferència de coneixements en el sector agroalimentari
-Promoure accions dirigides a mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals

Quin és l’encaix del projecte en la legislació europea? És a dir, es veu alentit o perjudicat en alguns punts?

L’encaix és total, ja que és el Reglament (UE) número 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell d’Europa, de 17 de desembre de 2013 el que fixa els objectius i l’estratègia política de desenvolupament rural i les corresponents prioritats en l’àmbit de tota la Unió Europea. A més a més, estableix normes sobre programació, treball en xarxa, gestió, seguiment i avaluació d’acord amb les responsabilitats compartides entre els estats membres i la Comissió i estableix les normes per garantir la coordinació FEADER amb altres instruments de la Unió.

A partir d’aquest gran marc que fixa la Unió Europea, cada Estat dissenyarà les accions i polítiques que estimi adients pel seu territori per crear el seu Programa de Desenvolupament Rural.

Quin paper juguen els joves en el desenvolupament rural?

Els joves són la prioritat absoluta del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya. Dels 4 eixos del PDR de Catalunya en el període 2014-2020 el prioritari és  l'arrelament i desenvolupament econòmic i social dels joves al medi rural.

Per tal de fer front a aquest repte s’està actuant principalment en:

- Fomentar la línia d’ajut a la creació d’empreses per a joves agricultors. Dirigida a promoure la instal·lació de joves agricultors en explotacions agràries adquirint la responsabilitat exclusiva o compartida de la gestió de l’empresa.

-Promoure el programa Leader com a eix vertebrador per a l’aplicació de les polítiques de joves a les zones rurals. Cal vitalitzar el retorn i inserció laboral dels joves al medi rural, mitjançant programes de cooperació i l’establiment de criteris de prioritat i atribució per als joves.
-Prioritzar als beneficiaris joves. Es preveu fixar com a criteri de prioritat i atribució en totes les operacions i mesures del Programa, el de tenir la consideració de jove. S’aplicarà la mateixa definició en tot el programa, que serà la de tenir menys de 40 anys.

Com s’està treballant per incorporar el jovent en el món agrari?

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) està treballant desenvolupant els punts mencionats anteriorment.

Pel que fa a la línia de primera instal·lació de joves agricultors en explotacions agràries el DARP ha resolt les convocatòries 2015, 2016 i 2017 amb l’aprovació de 1.691 expedients amb un import total d’ajut de més de 48 milions d’euros, que el jove cobrarà en forma de prima en dues parts.

Respecte al retorn i inserció laboral dels joves al medi rural s’ha posat en marxa el projecte ODISSEU, impulsat per la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i la Direcció General de Joventut del Departament d’Afers Socials i Famílies, a partir d’una iniciativa conjunta de la Fundació del Món Rural i de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, amb la col·laboració dels Grups d’Acció Local Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de joventut.

En relació amb la formació, clau per l’èxit de les empreses agràries, destacaria el curs d’incorporació a l’empresa agrària dirigit als joves que s’incorporen en una explotació agrària amb l’ajut de primera instal·lació de joves agricultors. Aquesta formació és obligatòria per tots els joves que sol·liciten aquest ajut i no tenen la formació necessària, que hauran de completar un itinerari formatiu personalitzat, que elaborarà un tutor o tutora d’incorporació assignat pel Servei de Formació Agrària.

Finalment, dins del Comitè de Seguiment del PDR de Catalunya 2014 2020, format per representants de la Comissió Europea, el DARP, el Ministeri d’Agricultura, les organitzacions agràries, el Departament de Territori i Sostenibilitat i la Direcció General de Joventut, entre altres; el DARP ha creat un Grup de Treball de Joves que té com a repte estratègic l’establiment de polítiques específiques per als joves del món rural, que fomentin el seu arrelament i desenvolupament econòmic i social.

Des de l’aprovació del projecte fins a dia d’avui, quins avenços s’estan aconseguint en els diferents eixos establerts? S’estan assolint les fites que s’havien plantejat des d’un principi?

El PDR de Catalunya 2014 – 2020 ha executat, fins ara, el 23% dels 810 milions d’euros programats, és a dir, més de 193 milions d’euros. L’import executat garanteix la correcta execució dels fons europeus d’acord amb els objectius i fites fixades per la pròpia Comissió Europea.

Pel que fa als imports convocats, el compromís és molt major per les diferents operacions del programa atès que, a data d’avui, ja s’ha convocat 512 milions d’euros, que representen el 64% dels imports programats i destinats a convocatòries d’ajut.

Cal destacar que les mesures que han suposat una major despesa executada són les destinades al sector agrari a través del Contracte Global d’Explotació (CGE), les quals acumulen una despesa de més de 131 milions d’euros, és a dir, el 68% de l’import executat del programa. Altres operacions tenen a veure amb les estratègies de desenvolupament local Leader (14 milions d’euros), les inversions per a la transformació i comercialització d’aliments (10 milions d’euros) i la modernització de regadius (8 milions d’euros).

En relació als indicadors, a data 31 de març de 2018, s’ha assolit gairebé totes les fites previstes per a l’any 2018. En aquest sentit, cal destacar -com a dades més significatives- el nombre d’expedients de primera instal·lació de joves executats, amb 1.056 explotacions, la superfície agrícola amb contracte agroambiental i d’agricultura i ramaderia ecològica amb més de 177.754 hectàrees, i la superfície agrícola on s’ha aplicat la modernització de regadius, amb 3.797 hectàrees.