La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

El municipi més enllà del casc urbà

"El municipi més enllà del casc urbà", és un informe encarregat per la Fundació del Món Rural sobre el tractament de l’espai productiu agrari en la pràctica urbanística i l’ordenació del territori, un estudi comparatiu i amb propostes. L'informe va ser elaborat en 2012 per l'enginyer agrònom Raïmon Roda i Noya amb la coordinadicó de l'equip tècnic de la Fundació del Món Rural i que va comptar amb la col·laboració del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalita de Catalunya. L'objectiu fonamental de l'informe és analitzar la relació entre l'activitat agrària i el planejament urbanístic. 

Objectius generals
L’objectiu principal d’aquest informe és analitzar com es tracta el sòl agrari en altres regions i/o països per extreure possibles línies de treball que aniran orientades a acomplir el següent:

  • Contribuir als criteris que té en compte el planificador de manera que la consideració del sector primari al nostre territori es faci des d’una visió no només de defensa d’allò agrari, sinó també des de la vessant tècnica urbanística.
  • Tenir una visió que vagi encarada a tenir un planejament integrat de cada municipi i que no deixi la planificació del sòl no urbanitzable, i per tant de part de l’activitat primària, com a residu dels altres usos planificats i previstos.
  • Fomentar una visió territorial més enllà del casc urbà de cada municipi i preveure com, enmig de l’expansió urbana que es dóna a Catalunya, es pot mantenir i preservar no només l’activitat del sector primari, sinó també la seva productivitat econòmica.
  • Aportar arguments i eines a tècnics i responsables polítics dels ajuntaments que ajudin a fomentar el tractament del sòl no urbà i l’activitat agrària com a elements estratègics pel desenvolupament econòmic, social, ambiental i cultural de les ciutats petites i mitjanes de Catalunya.

Objectius metodològics
Es proposa analitzar com es tracta l’activitat del sector primari en el sòl no urbanitzable/sòl rústic en el planejament, la normativa i les actuacions en altres comunitats autònomes, regions i estats per aportar elements de comparació i reflexió alternatius a Catalunya. En concret, es pretén analitzar la normativa d’aquests territoris pel que fa a aquesta qüestió i alguns exemples del planejament (normes urbanístiques, zonificacions, etc.). Els punts metodològics s’esquematitzen en:

  • Recollir el tractament que es fa de les construccions i activitats agràries dins de la normativa urbanística i territorial a Catalunya.
  • Recollir el tractament que es fa de les construccions i activitats agràries en la normativa de països i regions del entorn.
  • Aportar elements de comparació i reflexió alternatius als utilitzats a Catalunya.
  • Assolir propostes i recomanacions.