La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Orígens

La Fundació del Món Rural (FMR) és impulsada pel Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya i va ser creada per Acord de Govern el 2006, per tal de donar continuïtat al treball iniciat en el I Congrés del Món Rural.

La FMR vol ser l’ànima crítica que proposa canvis, estimula nous debats en el sí dels departaments del Govern i fa que s’obrin  noves línies de treball per tal que la perspectiva rural sigui present en els estaments governamentals i aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic del seu entorn rural per al desenvolupament sostenible del país. Per aconseguir-ho, la FMR realitza el seu treball en col·laboració amb els agents actius del món rural, és a dir, promovent la participació de persones, entitats, associacions i empreses presents al territori.

Conscient de les realitats específiques i/o diferencials del món rural català, la FMR entén la ruralitat com un espai amb activitat econòmica dinàmica i diversificada, i que impulsa infraestructures que preserven el territori i les seves riqueses naturals i culturals. Això implica un caràcter transversal en la tasca de la FMR que considera tant els aspectes econòmics i socials com mediambientals. En aquest sentit, les línies estratègiques d’actuació de la FMR són: El valor del món rural, l’equilibri territorial i la sostenibilitat, i la dinamització econòmica i social.


Misió

La missió de la FMR és establir mecanismes facilitadors de la reflexió sobre els problemes específics i/o diferencials del món rural.
La FMR té el mandat de promoure i divulgar debats, estudis, recerques i altres actuacions que vagin adreçades a trobar models de desenvolupament que entenguin la ruralitat com un espai amb activitat econòmica dinàmica i diversificada, infraestructures i serveis suficients i de qualitat, i que preservin el territori i les seves riqueses naturals i culturals. En definitiva, impulsar actuacions que puguin derivar en la millora de les condicions de vida de les persones que viuen i treballen en l’àmbit rural.
La missió final és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país. Això s’ha de traduir en una “ruralització” de l’activitat legislativa i de la presa de decisions polítiques, així com en una major transcendència en l’opinió pública de tot allò que concerneix a la quotidianitat i al progrés del món rural català.
El benestar dels habitants del món rural és la finalitat última de la FMR.
La missió final és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

 


Visió

La FMR vol ser una organització que doni servei al poble de Catalunya a través de la promoció i la defensa del món rural i amb diversos mecanismes: reflexionant, aportant solucions, plantejant nous debats, cercant nous reptes, aportant una perspectiva crítica i fent seguiment de les diferents realitats, ajudant i assessorant als agents implicats.

La FMR té la voluntat de fer aquest treball en col·laboració amb els agents actius del món rural, defensant la premissa que són ells qui han d’involucrar-se i ser protagonistes en el desenvolupament del territori, per a dinamitzar i potenciar indirectament la seva activitat així com la seva transcendència a l’espai públic.

La FMR vol promoure la participació de persones, institucions, entitats, associacions i empreses en l’estudi, la investigació i l’anàlisi de les prioritats estratègiques per al desenvolupament del món rural català.

Des d’un principi de lleialtat institucional, la FMR ha de ser l’ànima crítica que proposa canvis, estimula nous debats, fa que s’obrin noves línies de treball i fa que la perspectiva rural sigui sempre present en les disposicions de tots els estaments governamentals. És en aquest sentit que s’ha d’entendre la FMR com un aliat independent del Govern de la Generalitat.

La FMR pretén ser un organisme reconegut i respectat pels agents polítics, econòmics i socials.


Valors

La FMR aporta a la societat catalana el valor de vetllar pel seu món rural:

Coneixement

A través d’estudis, recerques, treballs, publicacions i d’altres, es generarà coneixement sobre el món rural.
 

 

Relacional

Existeixen molts centres, fundacions, organismes especialitzats que realitzen una feina de qualitat en molts dels aspectes que afecten al món rural. És amb aquests amb qui la FMR ha de treballar per generar aquell coneixement que volem assolir. Accions conjuntes, acords de col·laboració, convenis, etc., permetran crear una xarxa de col·laboradors, la qual cosa tindrà efectes multiplicadors de la tasca que desenvolupa la FMR i aquests agents.
 

 

Internacionalització

La FMR cercarà referents fora de l’àmbit català –tant a l’estat com a altres països- per tal de compartir coneixements i experiències, d’establir col·laboracions, etc. Impulsar “bones pràctiques” en desenvolupament rural a nivell europeu i internacional serà una de les prioritats que tindrà la FMR.
 

 

Visibilitat pública

La FMR ha de promoure la valoració del món rural per part de la societat catalana. Fer més presents els problemes de l’entorn rural i ressaltar les externalitats positives que generen les activitats rurals tradicionals, és un valor que la FMR ha d’aportar al desenvolupament del món rural.
 

 

Flexibilitat

La flexibilitat que té la FMR per a realitzar determinades fites, o portar a terme actes, estudis, etc. no la tenen en general les administracions públiques.

 


Beneficiaris

Els beneficiaris de la tasca de la FMR són, en primer lloc, les persones que viuen i treballen en el món rural i, en general, tota la societat catalana

El principal receptor del nostres productes i serveis és el Govern de la Generalitat. Els informes, dictàmens, estudis, observatoris i recerques han de ser útils a l’Executiu català i, principalment, a les unitats l’activitat de les quals recau en el món rural.

Els nivells d’administració local (ajuntaments, consells comarcals i diputacions) són també receptors de les recerques, informes i estudis que la FMR porta a terme.

Els agents actius i representatius del desenvolupament econòmic i social en l’àmbit rural, també són destinataris principals dels recursos que la FMR posa a l’abast, ja sigui en forma d’estudi, informe, publicacions, recerques, jornades de difusió, etc.