La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

La FMR està constituïda per:

Patronat

A més de ser l'ens titular, i d'exercir les funcions que el Capítol VI dels Estatuts estableix, ha de ser l’ànima impulsora de l'activitat de la FMR. Esta format majoritàriament per grans empreses del sector agroalimentari, i per grans empreses catalanes i amb forta implantació al nostre país. Aquest nucli s’hauria de veure reforçat amb altres estaments provinents del món de l'empresa privada, però també d’altres àmbits, com són les universitats i el món de la recerca i els i les agents més representatius en el món rural.

 Presidència
   Hble. Sra. Teresa Jordà Roura 
   Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 Vicepresidència primera
   Sr. Oriol Anson Fradera, 
   Director general de Desenvolupament Rural (DARP)

 Vicepresidència segona
   Sr.  Carmel Mòdol Bresolí, 
   Director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries (DARP)

 Secretaria
   Sra. Immaculada Puigmulé Recasens, 
   Advocada en cap del DAAM


Patrons

 

www.argal.com         www.casatarradellas.es         www.danone.es         www.cag.es         www.lacaixa.es         http://es.borges.es         www.nestle.es         www.nufri.com         www.torres.es         http://www.udl.cat

 


Comité de direcció

 Direcció general

Sr. Oriol Anson Fradera,

Equip de treball

 Administració
Sra. Mireia Martí i Sans

mireia.marti@fmr.cat

 Equip tècnic
Sr. Eduard Trepat i Deltell

eduard.trepat@fmr.cat

Sr. Marc Costa i Puigpelat
marc.costa@fmr.cat

Sra. Anna Bargalló i Obrador
anna.bargallo@fmr.cat

Estatuts de la Fundació del Món Rural

ACORD GOV/130/2012, de 18 de desembre, pel qual s’autoritza la modificació dels Estatuts de la Fundació Privada del Món Rural, i se n’aprova el text íntegre. (DOGC núm. 6278 – 20/12/2012)