La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Contactar

Per contactar amb nosaltres ompliu aquest formulari:

​CONDICIONS D'ÚS DEL FORMULARI ELECTRÒNIC
Les dades personals es tractaran amb finalitats publicitàries, per a trametre per FMR i per qualsevol mitjà, incloent el correu electrònic, fax, els SMS i qualsevol altre mitjà equivalent, informació de serveis oferts per FMR o per tercers relacionats amb el dret i les noves tecnologies, la informàtica i les telecomunicacions. 

En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, FMR li informa que les dades personals que ens comuniqui en aquest acte, inclosa la seva adreça electrònica i aquelles dades a les quals FMR accedeixi com a conseqüència de la seva navegació o derivades de la relació establerta amb l´usuari, inclús després de la seva finalització, seran tractades en un fitxer el responsable del qual és FMR inscrit a la agencia espanyola de protecció de dades amb el numero 2070871063.
Els destinataris de l'informació són tots els departaments en els que s'organitza FMR i la finalitat de la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal es la preparació del pressupost, així com en el seu cas, l´establiment de la relació entre ambdues parts, l'execució, la gestió, l´administració, la prestació, l'ampliació i la millora dels serveis.
L'usuari manifesta que les dades subministrades en aquest acte i les que pugui subministrar en el futur responen a la realitat, son exactes i estan actualitzades, obligant-se a comunicar qualsevol modificació o variació de les mateixes a FMR.

Si l'usuari facilita dades personals d'altres persones físiques, s'obliga a acomplir respecte d'aquestes dades les obligacions derivades de la llei 15/1999 (LOPD), especificament les obligacions d'informar i demanar el consentiment a les persones titulars de les dades personals.
L'acompliment del formulari de registre i la seva acceptació mitjançant el click del botó, així com la remissió de qualsevol informació a través de qualsevol tipus de formulari electrònic, per correu electrònic, fax, SMS o mitjans equivalents, comporta que l'usuari manifesta expressament i inequívocament el seu consentiment (art. 6 LOPD) perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al fitxer de FMR i per tant tractades en els termes exposats.
Malgrat que FMR ha adoptat els nivells de seguretat necessaris, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.
Els usuaris que hagin facilitat les seves dades podran adreçar-se a FMR com a responsable del fitxer per exercitar els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició de l'ús i cessió de les mateixes, així com el dret de revocar el consentiment prestat, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent direcció: Avinguda Prat de la Riba 27, Altell 1a, 25008 LLEIDA. La sol•licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'identitat o passaport i quin es el dret exercitat​

FUNDACIÓ DEL MÓN RURAL

Ronda Sant Martí, 2-6, 1r
25002 · Lleida

Tel. 973 229 360 . Fax. 973 229 365
fmr@fmr.cat