La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Oberc

Resum del projecte: 

L’Observatori de l’Educació Rural Catalana (OBERC), és un centre de recerca, de documentació, d’elaboració i producció de materials didàctics i de recollida i difusió de bones pràctiques.  És també un punt de trobada i d’intercanvi d’experiències i idees entre les diferents entitats i administracions sensibles i vinculades a l’educació dels pobles, on l’objectiu principal sigui fer una prospecció que permeti donar relleu al model educatiu rural i, al mateix temps, analitzar i desenvolupar elements de futur rellevants per totes les institucions que d’una manera o altra, treballen per l’educació rural, l’escola rural i la millora dels petits municipis.

L’OBERC té una sèrie d’objectius que s’agrupen entorn de dues grans línies d’actuació:

  • Una d’abast  immediat, que consisteix en procurar que les accions i decisions polítiques tinguin una cabuda més natural als entorns rurals.
  • Una altra, més prospectiva  i de desenvolupament, que consisteix en  analitzar quins elements es consideren importants per al futur educatiu al món rural i les seves necessitats.

Els objectius són els següents:

  1. Constituir un espai de trobada regular entre les diferents entitats i administracions que treballen per l’educació al món rural.
  2. Impulsar i tractar temàtiques sensibles i actuals en l’àmbit educatiu dels pobles.
  3. Investigar aquests temes de manera rigorosa i argumentada per tal que es puguin fer propostes de desenvolupament, millora i avaluació; elaborar recomanacions que puguin ser d’utilitat per les diferents entitats i que serveixin per a la planificació de les diferents administracions.
  4. Donar resposta a les demandes educatives dels contextos rurals.
  5. Cercar el compromís de les diferents entitats i administracions per la difusió dels informes i treballs realitzats per l’Observatori.
  6. Ésser un marc de referència pels professionals vinculats a l’educació en els contextos rurals.
  7. Difondre i disposar d’informació sobre l’educació en els contextos rurals a nivell autonòmic, nacional i internacional.
  8. Potenciar el treball en xarxa entre les diferents institucions i entitats que treballen per l’educació als pobles.

L’OBERC és fruit del treball iniciat a Berga, el juliol de 2005, en el marc de les 13s Jornades d’Escola Rural organitzades pel Secretariat d’Escola Rural i amb col·laboració del Grup Interuniversitari d’Escola Rural. Aquest treball parteix de la inquietud d’ambdues entitats davant la situació actual del context educatiu i la tradició pedagògica de l’Escola Rural de Catalunya.  Existeix la necessitat de disposar d’estudis rigorosos sobre l’educació al món rural de Catalunya que permetin donar valor als principis que han guiat l’escola i l’educació rural.

Les activitats i actuacions que es realitzen des de l’OBERC són l’elaboració de material educatiu específic, el manteniment d’un banc de dades, la recollida i gestió d’informació per al centre de documentació, la recerca de bones pràctiques, l’elaboració d’informes i resultats.

Al llarg dels seus anys de vida s’han editat i presentat diferents estudis al voltant de les temàtiques i els àmbits de treball de l’OBERC. L’objectiu de tots aquests estudis impulsats per l’OBERC és entendre millor el territori i l’escola rural per orientar les administracions i els propis centres en la millora del model educatiu i l’adaptació a la nova realitat.

A la web s’hi pot trobar més informació.