La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Espais agraris de Catalunya

Resum del projecte: 

La Fundació del Món Rural i la Fundació Agroterritori, moguts per la inquietud d’aprofundir en l’estudi de l’àmbit rural i dins d’aquest, dels Espais Agraris de Catalunya, hem engegat un treball de col·laboració per a promoure un espai de debat, reflexió i consens a través de la creació d’un Grup de Treball.

El Grup de Treball dels Espais Agraris compta amb la participació de 20 persones expertes en la matèria, que han treballat a dos nivells; un grup reduït de persones presencials a les diferents reunions que s’han convocat des de l’organització; un altre nivell a través de les aportacions enviades per persones expertes i externes representatives del sector. 

Tenint en compte la gran varietat de temes a considerar quan es reflexiona al voltant d’un espai complex com és l’agrari, des del l’organització del grup de treball pretenem acotar l’objectiu de treball a dues línies concretes:

  • La primera, indispensable, és proposar una definició del que és l’espai agrari català que ens permeti focalitzar la feina posterior del grup de treball i sigui, al mateix temps, una definició consensuada i de referència.
  • La segona és apropar, classificar, definir i debatre criteris per consensuar uns indicadors comuns i atansar, des d’un àmbit reflexiu, els diferents criteris utilitzats per l’administració local i general, i per altres agents i actors implicats del sector. 

Aquestes dues línies de treball han de servir per fer una primera aportació de quins són els Espais Agraris de Catalunya i amb quins criteris i/o indicadors els podem identificar. No pretenem que sigui un document vinculant sinó una eina de treball i de consens per a l’administració i aquells agents que la vulguin utilitzar. 

La fita del grup de treball ha estat esdevenir un referent sobre el tractament dels Espais Agraris a Catalunya, a la vegada que el seu treball ha de permetre oferir orientacions en la presa de decisions en matèria de planificació territorial, urbanística i sectorial a favor del sector agrari.

Per poder complir amb aquest doble objectiu de treball hem comptat amb un grup d’experts ampli, pluridisciplinar i el màxim de representatiu possible en matèria d’espais agraris, atès que existeixen diferents experiències a Catalunya. Al mateix temps hem posat a disposició de persones externes al Grup de Treball tota la documentació per a que hi fessin les seves aportacions. 

1. Document: Espais agraris. Definició i indicadors per a la seva caracterització. 2016.

L'objectiu d'aquest document és ser una eina per  facilitar la caracterització dels espais agraris en el planejament urbanístic a partir de la seva identificació (mitjançant d'indicadors objectivables). L'informe vol ser d’utilitat en la redacció de la futura Llei del Sòl d'Ús Agrari que està desenvolupant-se per part Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i que va ser aprovada a Catalunya com a projecte de llei pel Govern el passat març de 2015 i que en el seu redactat alertava sobre la necessitat de delimitar conceptualment què són els espais agraris al territori. El consens assolit permetrà avançar en la posada en valor efectiva dels espais agraris de Catalunya també des del planejament urbanístic i el Pla Sectorial Agrari.

Informe i Resum exectiu "Espais agraris. Definició i indicadors per a la seva caracterització"

Nota de premsa:Un informe d'experts proposa que els espais agraris tinguin un tractament específic dins del planejament urbanístic

2. Document. El municipi més enllà del casc urbà. 2012.

"El municipi més enllà del casc urbà", és un informe encarregat per la Fundació del Món Rural sobre el tractament de l’espai productiu agrari en la pràctica urbanística i l’ordenació del territori, un estudi comparatiu i amb propostes. L'informe va ser elaborat en 2012 per l'enginyer agrònom Raïmon Roda i Noya amb la coordinadicó de l'equip tècnic de la Fundació del Món Rural i que va comptar amb la col·laboració del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalita de Catalunya. L'objectiu fonamental de l'informe és analitzar la relació entre l'activitat agrària i el planejament urbanístic.  

Document. El municipi més enllà del casc urbà. 2012.

3. Jornada: Qui treballarà la terra? Accés a terres i edificacions agràries en desús.

L’objectiu principal d’aquesta jornada és debatre al voltant de la necessitat i possibilitat de garantir l’accés a la terra i a edificacions agràries abandonades a futurs pagesos per a que hi puguin desenvolupar activitat agrària. El creixent nombre de persones interessades en desenvolupar un projecte agrari, així com l’evident abandonament de terres i edificacions agràries en desús, com a conseqüència de la manca de relleu generacional, la planificació urbana no desenvolupada i una baixa productivitat, fan que la gestió d’aquests recursos sigui necessària per garantir la sostenibilitat al món rural.

Afavorir la pagesia i preservar el territori ha esdevingut un repte que cal afrontar, així com assegurar en un futur la productivitat del major nombre de terres i edificacions agràries possible. Creiem, per tant, interessant de promoure la reflexió i el debat sobre aquesta temàtica, amb la finalitat d’aportar més eines i recursos a la societat pagesa a partit de diferents projectes vigents en el territori català (Taula 1) i en altres regions (Taula 2). El debat conjunt entorn aquestes experiències pretén ajudar a contrastar opinions i desenvolupar futures eines de gestió.

Presentacions de la jornada:

Conclusions de la Jornada.

Programa de la jornada