La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Arxiu històric notícies

La Fundació Món Rural es mostra favorable a impulsar l’energia eòlica i el desenvolupament local al territori

La Fundació del Món Rural aposta per la transició cap a un model energètic distribuït a partir de fonts renovables i amb major participació dels consumidors. El món rural és protagonista actiu d’aquest canvi, ja que millora les condicions de vida i les oportunitats econòmiques de la gent que viu i treballa al món rural.

Durant els darrers anys, Catalunya ha viscut la implantació de parcs eòlics per a la generació d'energia elèctrica. La ubicació de les instal·lacions, majoritàriament, ha estat en municipis petits i mitjans de les zones rurals del país. I s’ha concentrat geogràficament a la comarca de l’Anoia, al sud de Lleida i a l’interior de les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

La Fundació del Món Rural aposta pel desenvolupament de l’energia eòlica d’una forma equilibrada i sostenible, de manera que contribueixi al desenvolupament rural. Per aquest motiu dóna suport a establir una normativa catalana que consideri les externalitats negatives dels impactes territorials i ambientals que suporten els municipis catalans afectats per la concentració de parcs eòlics als seus termes municipals, tal i com ja existeix en altres comunitats autònomes, per finançar majoritàriament mesures de desenvolupament rural, socials i de reactivació econòmica als municipis afectats.

Aquesta compensació, que no ha ser un fre al creixement de l’energia eòlica a Catalunya, només s’hauria d’aplicar als grans parcs eòlics, quedant exempts del mateix les instal·lacions de petites dimensions, com pot ser la micro-eòlica,  així com les instal·lacions destinades a l’autoconsum.

A més, es proposa crear un fons procedent de part de l’import recaptat per destinar-lo a finançar estudis i informes sobre l’afectació eòlica, campanyes de formació, difusió i sensibilització, projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) en la millora de l’impacte ambiental de producció eòlica, de la seva eficiència energètica i de foment de l’autoconsum, així com estudis i informes sobre mesures de desenvolupament rural, socials i de reactivació econòmica, amb la finalitat de promoure el desenvolupament local dels municipis afectats.