La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Orígens La Fundació del Món Rural (FMR) és impulsada pel Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya i va ser creada per Acord de Govern el 2006, per tal de donar continuïtat al treball iniciat en el I Congrés del Món Rural. La FMR vol ser l’ànima crítica que proposa canvis, estimula nous debats en el sí dels departaments del Govern i fa que s’obrin  noves línies de treball per tal que la perspectiva rural sigui present en els estaments governamentals i aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic del seu entorn rural per al desenvolupament sostenible del país. Per aconseguir-ho, la FMR realitza el seu treball en col·laboració amb els agents actius del món rural, és a dir, promovent la participació de persones, entitats, associacions i empreses presents al territori. Conscient de les realitats específiques i/o diferencials del món rural català, la FMR entén la ruralitat com un espai amb activitat econòmica dinàmica i diversificada, i que impulsa infraestructures que preserven el territori i les seves riqueses naturals i culturals. Això implica un caràcter transversal en la tasca de la FMR que considera tant els aspectes econòmics i socials com mediambientals. En aquest sentit, les línies estratègiques d’actuació de la FMR són: El valor del món rural, l’equilibri territorial i la sostenibilitat, i la dinamització econòmica i social. Misió La missió de la FMR és establir mecanismes facilitadors de la reflexió sobre els problemes específics i/o diferencials del món rural. La FMR té el mandat de promoure i divulgar debats, estudis, recerques i altres actuacions que vagin adreçades a trobar models de desenvolupament que entenguin la ruralitat com un espai amb activitat econòmica dinàmica i diversificada, infraestructures i serveis suficients i de qualitat, i que preservin el territori i les seves riqueses naturals i culturals. En definitiva, impulsar actuacions que puguin derivar en la millora de les condicions de vida de les persones que viuen i treballen en l’àmbit rural. La missió final és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país. Això s’ha de traduir en una “ruralització” de l’activitat legislativa i de la presa de decisions polítiques, així com en una major transcendència en l’opinió pública de tot allò que concerneix a la quotidianitat i al progrés del món rural català. El benestar dels habitants del món rural és la finalitat última de la FMR. La missió final és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.   Visió