La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

-RESOLUCIÓ ARP/3294/2005, d'11 de novembre, per la qual es dóna publicitat als acords del Govern de 12 i 26 de juliol de 2005, relatius a la constitució de la Fundació Privada del Món Rural, d'aprovació dels seus Estatuts i de nomenament dels representants de la Generalitat de Catalunya al Patronat de l'esmentada Fundació. -ACORD GOV/103/2006, de 18 de juliol, pel qual es modifiquen els estatuts de la Fundació Privada del Món Rural. -ACORD CPT/86/2006, de 29 d'agost, de modificació dels Estatuts de la Fundació Privada del Món Rural. -ACORD GOV/130/2012, de 18 de desembre, pel qual s'autoritza la modificació dels Estatuts de la Fundació Privada del Món Rural, i se n'aprova el text íntegre.
Recompte de personal Estructural de l’entitat a 1 de gener de 2015
Efectius i retribucions anuals del personal de l’entitat acumulades a desembre de 2014
Comptes anuals i informe d’auditoria 2015