La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

La FMR està constituïda per: Patronat A més de ser l'ens titular, i d'exercir les funcions que el Capítol VI dels Estatuts estableix, ha de ser l’ànima impulsora de l'activitat de la FMR. Esta format majoritàriament per grans empreses del sector agroalimentari, i per grans empreses catalanes i amb forta implantació al nostre país. Aquest nucli s’hauria de veure reforçat amb altres estaments provinents del món de l'empresa privada, però també d’altres àmbits, com són les universitats i el món de la recerca i els i les agents més representatius en el món rural.  Presidència    Hble, Sra. Mertixell Serret i Aleu,    Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DARP)  Vicepresidència primera    Sr. Oriol Anson Fradera,     Director general de Desenvolupament Rural (DARP)  Vicepresidència segona    Sr.  Carmel Mòdol Bresolí,     Director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries (DARP)  Tresoreria    Sr. Marc Riera Minguet    Director executiu de la Fundació del Món Rural  Secretaria    Sra. Immaculada Puigmulé Recasens,     Advocada en cap del DAAM Patrons                                                                                       Comité de direcció  Direcció general Sr. Oriol Anson Fradera,  Direcció executiva Sr. Marc Riera Minguet marc.riera@fmr.cat Equip de treball  Administració Sra. Mireia Martí i Sans mireia.marti@fmr.cat  Equip tècnic Sr. Eduard Trepat i Deltell eduard.trepat@fmr.cat Sr. Marc Costa i Puigpelat marc.costa@fmr.cat Sra. Anna Bargalló i Obrador anna.bargallo@fmr.cat Estatuts de la Fundació del Món Rural ACORD GOV/130/2012, de 18 de desembre, pel qual s’autoritza la modificació dels Estatuts de la Fundació Privada del Món Rural, i se n’aprova el text íntegre. (DOGC núm. 6278 – 20/12/2012)