per descarregar la imatge premeu     
Mapa 6.1. La renda familiar bruta disponible per càpita comarcal, mitjana períodes2001-2004 i 2008-2010
6.1
Mapa 6.2. Volum de vehicles turisme per càpita per comarca, 2013
6.2
Mapa 6.3. Densitat d’urbanització. Sòl urbà consolidat per habitant, 2013
6.3
Mapa 6.4. El potencial de creixement urbà. Hectàrees de sòl urbà no consolidat i sòlurbanitzable, 2013
6.4
Mapa 6.5. Sectors de planejament destinats a activitat econòmica, 2013
6.5
Mapa 6.6. Habitatges nous iniciats en el període 2008-2014
6.6
Mapa 6.7. Habitatges no principals sobre habitatge total per municipis, 2011
6.7
Mapa 6.8. Pes dels habitatges buits per comarques, 2011
6.8
Mapa 6.9. Zones vulnerables per nitrats i centres de gestió, 2008 i 2015
6.9
Mapa 6.10. Forests públiques segons tipus de propietari, 2014
6.10
Mapa 6.11. Incendis forestals a Catalunya i reincidència, 1986-2014
6.11
Mapa 6.12. Paisatges d’atenció especial segons tipologia, 2014
6.12