per descarregar la imatge premeu     
6.1. Producte interior brut per càpita comarcal.
6.1
6.2. La renda familiar bruta disponible per càpita comarcal, 2001-2004.
6.2
6.3 Aproximació a la pobresa; pes de les pensions no contributives entre els pensionistes i discapacitats per comarques, 2007.
6.3
6.4. Aproximació a la pobresa; pes de les pensions no contributives entre els pensionistes i discapacitats per comarques, 2007.
6.4
6.5. La creació d´àrees de mercat metropolitanes, 1986-2001.
6.5
6.6. Continuïtat de la taca urbana entre municipis contigus (2002).
6.6
6.7. Dinàmica del creixement urbà a partir de la construcció d´habitatge. Habitatge nou iniciat entre 2001 i 2007.
6.7
6.8. La dinàmica del creixement urbà; percentatge de l´habitatge nou iniciat entre 2001-2007 sobre l´habitatge existent el 2001 per municipis.
6.8
6.9. Les unitats urbanes de relació: els sistemes urbans i comarques. Les diferències de límits.
6.9
6.10. Centralitat i territori en els sistemes urbans. Població total dels sistemes i pes dels residents en els nuclis de més de 5.000 habitants.
6.10
6.11. Nombre de segones residències per municipis, 2001.
6.11
6.12. Pes de la segona residència per municipis en percentatge, 2001.
6.12
6.14. Sòl urbà i urbanitzable per comarques en hectàrees i percentatge del sòl planer ocupat (superfícies < 20% de pendent), 2007.
6.13
6.14. Sòl urbà i urbanitzable per comarques en hectàrees i percentatge del sòl planer ocupat (superfícies < 20% de pendent), 2007.
6.14
6.15. Els espais agraris residuals de l´àrea metropolitana i el Parc Agrari del Baix Llobregat.
6.15
6.16. Els espais naturals; espais PEIN, Xarxa Natura 2000, espais de protecció especial dels plans territorials parcials i equipaments d´educació ambiental.
6.16
6.17. Incidència territorial de la xarxa de custòdia del territori.
6.17
6.18. Les àrees forestals de propietat pública, percentatge de la superfície forestal.
6.18
6.19. Ubicació d´abocadors i centres gestors de residus urbans i industrials.
6.19
6.20. Zones vulnerables per nitrats i centres de gestió.
6.20
6.21. Associacions de Defensa Forestal (ADF) i àrees d´elevat risc d´incendi.
6.21
6.22. Els recursos hídrics anuals disponibles i la distribució de la demanda segons tipus d´usos per
subconques.
6.22
6.23. Les xarxes d´abastament urbà i les institucions territorials de gestió.
6.23
6.24. Regadius actuals i projectes de noves àrees regables.
6.24
6.25. Xarxa hidrogràfica principal i embassaments segons la capacitat i l´estat dels rius.
6.25
6.26. El patrimoni monumental per comarques, inventari, béns declarats d´interès i densitat.
6.26
6.27. El patrimoni arqueològic segons període de referència per comarques.
6.27
6.28. La riquesa del patrimoni etnogràfic a les àrees rurals; l´exemple del Montsant (Priorat).
6.28
6.29. Arbres declarats monumentals i tipologia dels espais Xarxa Natura.
6.29
6.30. Municipis que celebren fires a Catalunya.
6.30
6.31. Associacions existents per tipus d´activitat, 2007.
6.31