Atles de la nova ruralitat

Primera edició 2009

Edició impresa 2009

Coordinació, Fundació Món Rural: Eduard Trepat i Deltell, Meritxell Serret i Aleu
Direcció i redacció: Ignasi Aldomà i Buixadé
Equip de treball: Montserrat Guerrero i Lladós, Josep Ramon
Mòdol i Ratés, Gerard Panadés i Salvia, Marina Guillén i Rollan
Treball cartogràfic: Servei de Cartografia i SIG de la Universitat de Lleida, Servei de Reproducció d’Imatge de la Universitat de Lleida
© Edició Fundació Món Rural
© Imatges els seus autors
Foto de portada: Ignasi Aldomà
Foto de contraportada: Xavier Goñi

Disseny i maquetació: dseny

Impremta: Garrigues Gràfic
Dipòsit Legal: L-740-2009
ISBN: 978-84-613-2287-9

 

Atles de la nova ruralitat.

L'actualitat del món rural. Els anys de la gran crisi a la Catalunya rural. 2008-2015

Primera edició 2015

Edició impresa 2015

Direcció de la publicació: Ignasi Aldomà i Buixadé
Coordinació Fundació Món Rural: Eduard Trepat i Deltell
Equip de treball i redacció: Ignasi Aldomà i Buixadé, Josep Ramon Mòdol i
Ratés i Montserrat Guerrero i Lladós.
Treball cartogràfic: Servei de Cartografia i SIG de la Universitat de Lleida.
Copyright de l’edició Fundació Món Rural©
Copyright de les imatges Ignasi Aldomà i Buixadé©


Disseny i maquetació: dseny

Impremta: Off-7
Dipòsit Legal: L-1311-2015
ISBN: 978-84-608-2204-2


Edició web

Orientacions didàctiques i activitats didàctiques

Coordinació, Fundació Món Rural: Eduard Trepat i Deltell
Direcció i redacció, CESIRE CERES: Carme Casas i Romeo
Amb la col·laboració de Glòria Garcia Vallecillos
© Fundació Món Rural i CESIRE CERES

Materials de suport

Coordinació, Fundació Món Rural: Eduard Trepat i Deltell
Direcció i redacció, CESIRE CERES: Carme Casas i Romeo
Amb la col·laqboració de Glòria Garcia Vallecillos
Cartografia: Fundació del Món Rural.
Cartografia © Fundació Món Rural
Materials de suport © Fundació Món Rural i CESIRE CERES

Web Atles de la nova ruralitat

Treball cartogràfic: Servei de Cartografia i SIG de la Universitat de
Lleida, Servei de Reproducció d’Imatge de la Universitat de Lleida
Disseny i maquetació: dseny
Amb la col·laboració del CESIRE CERES

Web © Fundació Món Rural
Imatges © els seus autors

La realització d'aquesta web ha estat possible gràcies al conveni de col·laboració entre la Fundació del Món Rural i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

La cartografía d'aquesta web ha estat realitzada amb dades extretes del Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)